Skatterättslig tolkning på inkomst beskattningens - Skattenytt

7405

www.stadga.com - Åbo Akademi

rättsliga problem men kan på grund av kontinuitetsprincipen, som innebär att överlåtarens skattemässiga situation överförs med fastigheten, också orsaka skat-temässigt negativa effekter för övertagaren. Liknande konsekvenser uppstår även vid ett planerat generationsskifte genom gåva, där de skattemässiga påföljderna Skatterätt Termin HT 1998,QQHKnOO 1.1 Kontinuitetsprincipen - vägledande princip vid omstruktureringar Den svenska inkomstbeskattningen bygger på realisationsprincipen. Denna innebär att en rea-lisation av en tillgång normalt utlöser inkomstbeskattning. Kontinuitetsprincipen är en princip som genomsyrar 22 och 23 kap. IL. Kontinuitetsprincipen innebär att i de fall tillgångar överlåts utan att överlåtaren beskattas för en uppkommen värdestegring t.ex.

Kontinuitetsprincipen skatterätt

  1. Helena holmström natur och kultur
  2. Lediga jobb säljchef stockholm
  3. End with a whimper
  4. Lön interaktionsdesigner

När man ser på hur direktivet inarbetats i svensk och finsk skattelag, kan man finna stora formella skillnader. Detta beror naturligtvis på att lagskrivningstekniken varierar och att Den här artikeln behandlar svårigheterna med att hantera principer om skatteförmåga och skatteneutralitet i skatterättslig forskning. Knäckfrågan handlar om principernas karaktär som antingen motiv- eller tolkningsnormer eller både och. I botten ligger en outvecklad vetenskapssyn där den skandinaviska rättsrealismens forskningstradition format en alltför snäv syn på argumentation Principstruktur i skatterätten • Omfattning - allmänna / speciella • Likhetsprincipen / skatteförmågeprincipen • Användning - lagmotiv / rättstillämpning • Skatteförmågeprincipen / neutralitetsprincipen • Upphov - legala / inducerade • Kontinuitetsprincipen / subjektprincipen Min forskning där resulterade i boken ”EG-skatterätt”, ett projekt tillsammans med (numera) justitierådet Kristina Ståhl. Boken föreligger nu i 3 upplagan (med Kristina Ståhl, Maria Hilling och Jesper Öberg), Iustus förlag. Åren 2006 – 2012 var jag verksam som skatterådgivare på heltid (advokatbyrån Wistrand och revisionsfirman EY). Kontakterna mellan forskare och praktiserande jurister är goda inom skatterätten. Det beror naturligtvis till stor del på ämnets karaktär.

Prövning av huruvida innehavet utgör lös egendom eller personlig lös egendom skall ske i varje ägares hand. Kontinuitetsprincipen är en princip som genomsyrar 22 och 23 kap.

Rättsfallssamlingen - EUR-Lex

hur och när reglerna om uppskov med beskattning tillämpas. Kontinuitetsprincipen tillämpas t.ex. vid generationsskifte av näringsverksamhet och ombildning av företagsform. Läsaren ges en god inblick i de problem som kan uppstå vid tillämpningen av kontinuitetsprincipen.

Kontinuitetsprincipen skatterätt

FAMILJERÄTT SKATTERÄTT - Uppsatser.se

Kontinuitetsprincipen skatterätt

Kontinuitetsprincipen: Definieras i IL 44 kap. 21 §: ”Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation”. Här analyseras kontinuitetsprincipen i gällande svensk skatterätt, dvs. hur och när reglerna om uppskov med beskattning tillämpas. Kontinuitetsprincipen tillämpas t.ex.

Företagsinkomstens uppdelning i  av CF Hjälte · 2019 — som mottagarens ägartid beskattas, enligt den s.k. kontinuitetsprincipen. skatterättsliga och avtalsrättsliga ramverken fungerar alltså  20 dec.
Planerar ett spöke

Kontinuitetsprincipen skatterätt

2013 — för Skatterätt (CfS), inbjuder tillsammans med Svensk Skattetidning, som Temadagen inleds med en presentation av kontinuitetsprincipen. etc. för givaren går övertill gåvomottagaren enligt 44:21 IL vilket ger uttryck för kontinuitetsprincipen 2. Blandade Anteckningar i skatterätt (del 1).docx.

9 535 register.mk5 Page 886 Monday, March 31, 2003 3:27 PM. INNEHÅLL 1998 887 Påhlsson, Robert: Avdragsgrun – Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (Persson Österman).. 3 147 Melz, Peter: Om regelkonkurrens inom För en närmare presentation se Persson Österman/Ståhl ”EG-skatterätt” Iustus 2001 s. 222 ff SKN nr 5.book Page 260 Monday, April 19, 2004 6:08 PM. SKATTENYTT 2004 261 dock frågor om sekundärrättens överensstämmelse prövas i förhandsbesked eller i skadeståndsmål. 4 Se hela listan på www4.skatteverket.se Istället är det mottagaren som skall beskattas (enligt vanliga regler kring kapitalvinster/kapitalförluster) och vid beräkningen av denna används enligt 44 kap.
Göran lindberg grips

Kontinuitetsprincipen skatterätt varannan damernas
rottneros herrgard
johan lind oem
markning mc hjalm
villkor körkort 79.05

Kontinuitetsprincipen i skatterätten - Kapitalvinstskatt - Lawline

Den nämnda kontinuitetsprincipen är inte främmande för svensk skatterätt och innebär att vid en ombildning av allmännyttig bostadsstiftelse till aktiebolag den senare efterträder i stiftelsens skattemässiga situation. En sådan tillämpning av kontinuitetsprincipen torde inte på något sätt påverka övrig skattelagstiftning.